Το φροντιστήριο Διαχείριση

Διαχείριση της ποιότητας στην εκπαίδευση

Διαχείριση της ποιότητας στην εκπαίδευση
  • Σε τακτικές συναντήσεις, διοίκηση και εκπαιδευτές παρακολουθούν διαμορφώνουν και αν χρειάζεται ανανεώνουν ή και αναπροσαρμόζουν τους εκπαιδευτικούς στόχους τους. Καταγράφονται οι ανάγκες και οι επιδιώξεις ανά μάθημα κάθε νεοεισερχόμενου μαθητή και ελέγχεται ανά τρίμηνο η συμβατότητα μεταξύ των στόχων του και της μαθησιακής του κατάστασης από τον «υπεύθυνο σπουδών». Όταν αποκαλύπτεται αντικειμενική αδυναμία υλοποίησης των αρχικών στόχων, μαθητές και κηδεμόνες ενημερώνονται και αναζητούνται νέες μέθοδοι επίλυσης των μαθησιακών προβλημάτων και βελτίωση των επιδόσεων.

  • Η σύνθεση των τμημάτων (8 – 10 ατόμων) γίνεται είτε με κριτήριο τους γραπτούς βαθμούς που έλαβαν στις σχολικές εξετάσεις, είτε με ολιγόλεπτα κριτήρια αξιολόγησης (test) κατά την περίοδο των εγγραφών.