Το φροντιστήριο Ανθρώπινο δυναμικό

Εκπαιδευτές, ανθρώπινο δυναμικό και αρμοδιότητες

Εκπαιδευτές, ανθρώπινο δυναμικό και αρμοδιότητες
  • Το προσωπικό που επηρεάζει το σύστημα διαχείρισης διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και την επαγγελματική επάρκεια, στοιχεία που διασφαλίζονται από τη διεύθυνση σπουδών μέσω της επιμόρφωσης και της αξιολόγησής του.

  • Η επιλογή των συνεργατών μας και η διαδικασία πρόσληψής τους γίνεται με βάση τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά τους προσόντα συμπεριλαμβανομένων των τίτλων σπουδών, βιογραφικών, συστατικών επιστολών και προσωπικής συνέντευξης.

  • Επιμορφωμένοι σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού συνεργάτες βοηθούν τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους.