Έκθεση

Έκθεση Αποτελεί πια ξεπερασμένη αντίληψη ότι η επιτυχία στο συγκεκριμένο μάθημα έγκειται στις έμφυτες κλίσεις του μαθητή, τη στιγμή που η αξιολόγηση της έκθεσης διεκδικεί πάντα τους υψηλότερους δείκτες αστάθειας, λόγω υποκειμενικότητας στην κρίση τόσο του μαθητή, όσο και του εξεταστή.

Η πραγματικότητα των εξετάσεων, λοιπόν, πιστοποιεί την ανάγκη επιμελημένης γνωστικής κατάρτισης σε θέματα σύγχρονου κοινωνικού προβληματισμού καθώς και θεωρητικών εννοιών.

Ο προσανατολισμός του μαθητή εστιάζεται από την Α΄ Λυκείου και στα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν στη μορφή, στη δομή και στην έκφραση, για την παραγωγή κειμένου ώστε να διεκδικήσει ο μαθητής με επιτυχία το 40% των μορίων.

Επικουρικά στοιχεία της διδασκαλίας αποτελούν ένα εγχειρίδιο με δοκίμια, άρθρα επικαιρότητας, ομιλίες, επιφυλλίδες και λεξιλόγιο. Επειδή τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων καθώς και η περίληψη με τις ασκήσεις που αποτελούν το 60% των μορίων αντλούνται από τη διδακτέα ύλη και των τριών τάξεων του Λυκείου, η εντρύφηση του μαθητή στο μάθημα ξεκινά από την Α΄ Λυκείου ώστε αυτός να αποκτήσει μια σφαιρική εποπτεία για κάθε θεματικό κύκλο.